Yogaplace outdoor lessen

 

Yogaplace outdoor lessen op bijzondere locaties

Leuk dat je interesse hebt onze BUITEN OUTDOOR YOGALES te willen volgen en boeken. Graag vertellen we je wat meer ter voorbereiding op de les:

 

We willen iedereen, docenten en studenten, gezond houden. Daarom nemen we voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Volg ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM op: 

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
 • Was regelmatig je handen  
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 • Gebruik een papieren zakdoek om je neus te snuiten 
 • Schud geen handen 

Stel jezelf de volgende vragen. Indien het antwoord op één van deze vragen 'ja’ is, Boek je les dan niet en stel het volgen van de les uit: 

 • Ben je besmet met het coronavirus, of denk je besmet te zijn?  
 • Heb je huisgenoten of gezinsleden die besmet zijn met het coronavirus? 
 • Ben je korter dan 2 weken gelden genezen van het coronavirus? 
 • Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)
 • Heb je huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen?
 • Ben je in thuisisolatie? 

Als het antwoord op deze vragen ‘nee’ is, verwelkomen we je graag in de les! Denk dan aan het volgende:  

 

Aanmelden: 

 • We zijn afhankelijk van het weer, bij regen gaat de les niet door! 
 • Check 2 uur voor aanvang van de les in het lesrooster of de les doorgaat of dat deze geannuleerd is. 
 • Richtlijnen van het RIVM, de plekken zijn beperkt: maximaal 15 deelnemers per les.  
 • Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, meld jezelf dan tijdig af voor de les. 

Materiaal: 

 • Zorg zelf voor eigen materiaal, zoals yogamat, kussen, deken en warme kleding als het nodig is. Er zijn géén yogamatten beschikbaar op de locatie. Tip: neem een (oude) deken of badhanddoek mee om onder je mat te leggen.  
 • Yin yogalessen: neem een (extra) deken en kussen (bv. meditatiekussen, kussen van de bank, bolster of een grote badhanddoek dat als kussen te vouwen is) mee. 

Ter plaatse: 

 • De docent zal je aanwijzen waar je je mat kunt uitrollen. Volg ten alle tijden de instructies van de docent op.  
 • Laat jassen en tassen zoveel mogelijk thuis of in de auto.  
 • Het gebruikte terrein wordt netjes achtergelaten, afval wordt zelf weer meegenomen. 
 • Er is geen toilet aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden. 

We wensen je een fijne les!

 

 

Locatie: tuin Agnietenklooster (Sittard)  

Adres: Rosmolenstraat (‘Dobbelsteynporte’, ingang tussen Rosmolenstraat 22 en 24A), Sittard  

Kloostertuin van het voormalig Agnietenklooster.  

 • Ligging: in het centrum van Sittard
 • Verzamelpunt: achterzijde Agnietenklooster, ‘Dobbelsteynporte’ tussen Rosmolenstraat 22 en 24A, bij het groene hek
 • De tuin is door het eerste groene hek, door het tweede groene hek, onder de poort door en dan zie je een grasveld waar de les zal plaatsvinden. 
 • Parkeren: betaald parkeren in parkeergarages of Tempelplein. Fietsen kunnen binnen het hek van het klooster gestald worden 

 

Locatie: Withuishof (Maastricht)   

Adres: Bergerstraat 2-4, Maastricht   

Website: http://www.withuishof.nl/   

Withuishof is een hoeve waar meerdere bedrijven zijn gehuisvest en heeft een prachtig park.      

 • Ligging: circa 10 minuten fietsen vanuit het centrum, ten oosten van de A2, op slechts 1 minuut vanaf de snelweg
 • Verzamelpunt: achter het gebouw op het grasveld  
 • Parkeren: gratis parkeerplekken aan de achterzijde van het gebouw op de kiezels

 

Locatie: Kasteel de Hoogenweerth (Maastricht)  

Adres: Hoge Weerd 2, Maastricht  

Website: https://www.kasteeldehoogenweerth.nl/  

Kasteel de Hoogenweerth aan de oevers van de Maas, op een 4,5 hectare groot privé park. 

 • Ligging: naast het Provinciehuis aan de Maas, 5 minuten van de A2 en het centrum van Maastricht
 • Verzamelpunt: door de poort, aan de rechterzijde aan de Maas op het grasveld 
 • Parkeren: op het domein ligt een parkeerplaats voor 300 auto’s

 

Locatie: weidetuin Berg a/d Maas (Urmond)

Adres: Kanaalweg 6, Urmond 

 • Ligging: nabij het kanaal in Berg aan de Maas
 • Verzamelpunt: op de oprit Kanaalweg 6
 • Parkeren: parkeerplaats terrein voetbalvereniging IVS, bovenaan het kanaal (Kanaalweg 20)

 

 

[ENGLISH]

Thank you for your interest in booking our OUTDOOR YOGACLASS! We would like to tell you a bit more in preparation for the lesson:

We want to keep everyone, teachers and students, healthy. That is why we take precautions to prevent the spread of the coronavirus. Always follow the RIVM guidelines:

 • Keep 1.5 meters apart
 • Wash your hands regularly
 • Cough and sneeze in the inside of your elbow
 • Use a tissue to blow your nose
 • Don't shake hands

Ask yourself the following questions. If the answer to any of these questions is yes, do not book a lesson or postpone following the lesson:

 • Are you infected with the coronavirus, or do you think you are infected?
 • Do you have roommates or family members infected with the coronavirus?
 • Have you been cured of the coronavirus less than 2 weeks ago?
 • Do you have one or more of the following symptoms: cold, sneezing, cough, sore throat, shortness of breath, fever (over 38 degrees)?
 • Do you have roommates or family members with these symptoms?
 • Are you in home quarantine?

If the answer to these questions is "no", we look forward to welcoming you in class! Then consider the following:

Signing Up:

 • We depend on the weather, the lesson will not take place in case of rain!
 • Check 2 hours before the start of the lesson in the schedule on the website whether the lesson continues or whether it has been canceled.
 • RIVM guidelines, places are limited: a maximum of 9 participants per lesson.
 • In the unlikely event that you are unable to attend, please cancel your spot in time.

Material:

 • Provide your own equipment, such as yoga mat, pillow, blanket and warm clothing if necessary. 
 • There are no yoga mats available at the location. Tip: bring an (old) blanket or bath towel to put under your mat.
 • Yin yoga classes: bring an (extra) blanket and pillow (eg meditation cushion, cushion from the sofa, bolster or a large bath towel that can be folded as a pillow).

On the spot:

 • The teacher will show you where to roll out your mat. Always follow the teacher's instructions.
 • Leave coats and bags at home or in the car as much as possible.
 • The used area is neatly left behind, waste is taken away again.
 • There is no toilet that can be used.

Enjoy your lesson!

 

Location: garden Agnietenklooster (Sittard)

Address: Rosmolenstraat ("Dobbelsteynporte", entrance between Rosmolenstraat 22 and 24A), Sittard

Cloister garden of the former Agnieten monastery.

 • Location: in the center of Sittard
 • Meeting point: rear Agnietenklooster, "Dobbelsteynporte" between Rosmolenstraat 22 and 24A, at the green gate
 • Parking: paid parking in parking garages or Tempelplein. Bicycles can be parked inside the gate of the monastery

 

Location: Withuishof (Maastricht)

Address: Bergerstraat 2-4, Maastricht

Website: http://www.withuishof.nl/

Withuishof is a farm where several companies are housed and has a beautiful park.

 • Location: about 10 minutes by bike from the center, east of the A2, just 1 minute from the highway
 • Meeting point: behind the building on the lawn
 • Parking: free parking spaces at the rear of the building on the pebbles

 

Location: Castle de Hoogenweerth (Maastricht)

Address: Hoge Weerd 2, Maastricht

Website: https://www.kasteeldehoogenweerth.nl/

Hoogenweerth Castle on the banks of the Maas, on a 4.5-hectare private park.

 • Location: next to the Provincial House on the Maas, 5 minutes from the A2 and the center of Maastricht
 • Meeting point: through the gate, on the right side of the Maas on the lawn
 • Parking: The domain has a parking space for 300 cars

 

Location: meadow garden Berg a/d Maas (Urmond) 

Adress: Kanaalweg 6, Urmond 

 • Location: near the canal in Berg aan de Maas 
 • Meetingpoint: on the ramp Kanaalweg 6 
 • Parking: parking lot soccer club IVS, at the top of the canal (Kanaalweg 20)

 

Boek hier ( ook losse lessen)

Share the love!

Huidige maanstand

Huidige Maanstand
Gratis Proefles